2017-12-11

Majątek

Majątek i budżet

Majątek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wg stanu na dzień 01 stycznia 2011r. przedstawia się następująco:

 

I. Majątek trwały wynosi (netto) w tym: 47 123 993,41 zł.

I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym: 46 981 650,09 zł.

I.1.1. Środki trwałe: 46 981 650,09 zł.
I.1.2. Inwestycje rozpoczęte: 0,00 zł.

I.2. Wartości niematerialne i prawne: 142 343,32 zł.
I.3. Należności długoterminowe: 0,00 zł.

II. Majątek obrotowy wynosi w tym: 495 332,75 zł.

II.1. Zapasy: 342 827,84 zł.
II.2. Należności krótkoterminowe: 25 963,56 zł.
II.3. Środki pieniężne: 126 541,35 zł.

III. Budżet 2011r. w tym: 7 902 000,00 zł.

 

III.1. wynagrodzenia i pochodne: 6 169 000,00 zł.
III.2. świadczenia: 280 000,00 zł.
III.3. wydatki rzeczowe: 1 453 000,00 zł.
III.4. wydatki majątkowe : 0,00 zł.